Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitet

Vi bedriver våra verksamheter med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg.

Syftet med våra verksamheter är att vi, utifrån varje uppdrag, på bästa sätt ska tillgodose den enskildes behov inom det ramverk som utgörs av lagar, föreskrifter och förordningar. För detta har vi ett kvalitetsledningssystem vilket är upprättat i enlighet med SOSFS 2011:9. Vi bedriver därför ett kontinuerligt arbete för att systematiskt kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Systemet innehåller policyer och rutiner som styr vårt arbetet för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna. Det åstadkommer vi genom att beskriva mål, processer, delprocesser, policyer och rutiner som styr hur arbetet i verksamheterna ska bedrivas för att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. Vi utövar kontinuerligt egenkontroll för att säkerställa att vårt kvalitetsarbete fungerar. Vi upprättar en årlig kvalitetsberättelse för att sammanfatta resultatet av vårt arbete.

teenagers-lifestyle-city
col3
col3