HVB

Marielund HVB är ett litet, familjärt HVB med sju platser. Vi tar emot både pojkar och flickor i åldrarna 12-16 år. Vi hjälper barn som har svårigheter i det sociala samspelet, utagerande beteendeproblematik, socialt normbrytande beteende, skolproblematik eller omsorgsbrist från föräldrar.

I arbetet med den enskilda ungdomen fokuserar vi på samarbete med viktiga relationer såsom familj och andra viktiga nätverk. De ungas vardag knyts samman av en terapeutisk miljö med behandlingsmetoder, studier, sysselsättning och fritid. Hos oss är det viktigt att ha individen i fokus och göra dem delaktiga i sin egen vårdplan.

Om en ungdom har behov av en-till-en behandling, har vi nu möjlighet att erbjuda ett boende vid sidan av, där vi erbjuder enskild behandling utifrån den enskildes specifika behov. Vi kan även erbjuda fortsatt stöd efter behandling genom vårt stödboende. I stödboendet möter personal upp behov med den ADL-träning som den enskilde behöver för att bli en självständig individ.

Vi har tillgång till psykiatriker, psykolger och sjuksöterska kopplad till vår verksamhet. Vi kan också erbjuda olika former av utredningar och traumabehandling.

Våra medarbetare är utbildade behandlingspedagoger, socionomer, beteendevetare och Steg 1-terapeuter. Vi har erfarenhet av att arbeta med hedersproblematik, våld i nära relationer, sexuellt avvikande beteende, neuropsykiatriska diagnoser, psykostillstånd, självskadebeteende, utåtagerande beteende och kriminalitet.

Barn i åldern 12 till och med 15 år som har svårigheter i det sociala samspelet och kan bli utagerande. De kan ha vistats i olämpliga miljöer och begått enstaka brott. Problematiken kan även medföra skolproblem i form av frånvaro eller avbruten skolgång. Verksamheten tar ej emot barn med missbruksproblematik. En inskriven ungdom ska även kunna stanna kvar i verksamheten för att slutföra pågående behandling till och med 16 års ålder.

Vår personalen har ett lågaffektivt förhållningssätt. Metoder som används är motiverande samtal (MI), RePULSE och hästunderstödd terapi, ridterapi (HUT).

160A9756-min
col3
col3