Kompetens

Kompetens inom verksamheten

– socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger,
pedagoger och terapeut med steg 1 utbildning.

Personalen på HVB Marielund har kontinuerlig handledning var 4:e vecka samt vid behov. Handledaren har en lång erfarenhet inom lösningsfokuserat förhållningssätt.

Personalen får kontinuerlig utbildning i lågaffektivt bemötande, A-CRA, MI samt hot och våld.

Följande utbildningar finns på HVB Marielund;

• Återfallsprevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Idag används metoden för ungdomar med missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, läkemedel, tobak och spel.

Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att käna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

• Repulse

rePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE får man den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över sina känslor och impulser.

Arbetet med rePULSE metoden är uppbyggt utifrån 10 individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor samt arbetar med olika socialfärdigheter.

• MI

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

• HAP

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring.

Metoden är manualbaserad, men terapeuten måste anpassa sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (en form avKBT).

• Familjeterapi steg 1

I arbetet med familjer fokuserar man på relation, kommunikation, processer och strukturer i familjesystemet. Familjesamtal är ett sätt att arbeta med alla medlemmar och bearbeta de problem och svårigheter som kan finnas i familjens fungerande som helhet.

Det innebär att destruktiva processer kan belysas så att familjens medlemmar får insikt kring bakomliggande faktorer samt hitta gemensamma lösningar för att skapa ett fungerande samspel.